Nieuws vanuit het regiobestuur

RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in

gepubliceerd: donderdag, 13 juni 2019

Voor vrij­wil­li­gers werk­zaam op ver­schil­lende terreinen, is een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) nood­za­ke­lijk. Hier vindt u voor welke functie en door wie een VOG dient te wor­den aan­ge­vraagd.

Alle vijf parochies van de RK Regio Wervershoof volgen het preventiebeleid inzake seksueel mis­bruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
https://www.rkkerk.nl/prak­tische-in­for­ma­tie-voor-bisdom­paro­chie/preventiebeleid