Nieuws vanuit het regiobestuur

Als regiobestuur kijken we terug op een intensief en veelbewogen jaar.

Na het vertrek van kapelaan Piets is per 1 oktober j.l. Juan Andrés Correa del Rio binnen onze regio als aankomend pastoor werkzaam. Op 16 november werd hij tijdens een heel bijzondere viering tot diaken gewijd. De priesterwijding is 6 juni 2020 in Haarlem.

Binnen het regiobestuur is dit jaar veel tijd en energie gestoken in de voortgang van de regio. Overlegd is over de pastorale zorg en de financiën. We zien een duidelijke stijging van de kosten. Het kerkbezoek wordt duidelijk minder en daardoor ook de inkomsten.
Door de wisseling van pastores, van 65 plus naar ‘jongeren’ zijn de kosten van salariëring ook gestegen. Wel hebben we ervoor gekozen in te zetten op goede pastorale zorg!
Wat er nodig is aan gebouwen voor die pastorale zorg is de volgende grote uitdaging. Iedere parochie heeft nu zijn eigen identiteit, parochiegemeenschap en kerkgebouw. Als men zo rondkijkt in de vieringen en bedenkt hoe de opkomst over 5-10 jaar zal zijn beseft men wel dat er dan nog minder kerkgangers zullen zijn. Is een grote kerk dan noodzakelijk of is er een andere mogelijkheid? De kosten van de gebouwen moeten ook opgebracht kunnen worden. Willen en kunnen de parochianen dat? Onderhoud is vaak een flinke kostenpost.
Hoe nu verder? Wat is wijsheid? Sluiting van één of meer kerken lijkt hierbij onontkoombaar.

Op advies van het bisdom is met de Stichting Kerkelijk Waardebeheer overleg geweest. Zij hebben als onafhankelijke partij met veel ervaring rond deze vragen de verschillende parochies binnen onze regio bezocht. Gesproken is over het kerkbezoek, de pastorale zorg, de staat van de gebouwen enz. Ook zijn de mogelijkheden die een kerkgebouw verder zou kunnen bieden bekeken. In Wervershoof is op 9 oktober een gezamenlijk voorlichtingsavond met Kerkelijk Waardebeheer gehouden voor alle parochieraden, met veel informatie en goede raad.

Binnen de regio wordt al op verschillende vlakken samen gewerkt. Het is al heel wat jaren met b.v. de 1e Communieviering of de Vormselviering dat men overleg heeft en sommige parochies bereiden dit samen voor en vieren dit gezamenlijk. Dat is dit jaar weer uitgebreid. Ook het rooster opmaken voor alle vieringen gebeurt op regionaal niveau. Naar de toekomst toe zullen wij nog meer gaan samenwerken. Het aantal betrokken parochianen daalt echter en men wil toch verder op een goede manier. Er zullen stappen gezet moeten worden.
Het laatste jaar is pastoor Marcelo voorzitter van het regiobestuur. We zijn heel blij met zijn kennis en wijsheid! Belangrijk vinden we het dat alle parochies op dezelfde manier de uitdaging aangaan om tot een goede verdere samenwerking te komen en alles wat daarbij nodig is om op één lijn te blijven. Er kunnen best veel emoties bij komen  kijken.

Vanuit de Stichting Kerkelijk Waardebeheer is ons als regiobestuur geadviseerd met een kerkelijk opbouwwerker contact op te nemen. Deze heeft ervaring met dit soort processen binnen regio’s. Ervaringen, goede punten en ook tegenvallers binnen andere regio’s kunnen ons verder helpen en ondersteunen. Een onafhankelijk iemand, wel met pastorale achtergrond, bekijkt het geheel weer van een andere kant. Het is de bedoeling dat de kerkelijk opbouwwerker lijnen uitzet en draagvlak creëert om tot een goed overleg en samenwerking te komen.

Deze contacten zijn nu gelegd en we hopen dat we in januari gezamenlijke stappen kunnen zetten om alle uitdagingen waar we nu voor staan, op een door allen gedragen manier, aan te pakken met als uiteindelijk resultaat een warme en levendige  regio waar iedereen zich thuis voelt!

Vanuit het regiobestuur voor u allen de beste wensen voor een gezond en gelukkig nieuwjaar!

Alle goeds!