Nieuws vanuit het regiobestuur

RK Kerk in Nederland voert Verklaring Omtrent het Gedrag in

gepubliceerd: vrijdag, 1 november 2013

Per 1 januari 2014 vraagt de RK Kerk in Neder­land een Ver­kla­ring Omtrent het Gedrag (VOG) van pries­ters, diakens en pas­to­raal werk(st)ers, van reli­gi­euzen en van bepaalde vrij­wil­li­gers en functiona­rissen. De VOG wordt gefaseerd inge­voerd en gevraagd bij nieuwe aan­stel­lingen en benoe­mingen.

De invoe­ring van de Ver­kla­ring Omtrent het Gedrag maakt onder­deel uit van het preventiebeleid van de Neder­landse bis­dom­men, ordes en con­gre­ga­ties. De RK Kerk streeft een zorg­vul­dige omgang na met jonge mensen die aan de zorg van ker­ke­lijke mede­wer­kers zijn toe­ver­trouwd. Ook wordt gevraagd om zorg­vul­dig­heid waar het gaat om het beheer van per­soons­ge­ge­vens en fi­nan­ciën.

De VOG moet wor­den aan­ge­vraagd voor:

  • pries­ters, diakens, en pas­to­raal werk(st)ers
  • pries­ters, diakens, en pas­to­raal werk(st)ers in oplei­ding
  • novicen (aspirant-leden van reli­gi­euze instituten)
  • vrij­wil­li­gers en functiona­rissen die werken met minder­ja­rigen
  • vrij­wil­li­gers en functiona­rissen die werken met per­soons­ge­ge­vens
  • vrij­wil­li­gers en functiona­rissen die werken met fi­nan­ciën

Pa­ro­chies, caritasin­stel­lingen, benoe­mingen­func­tio­na­rissen en rectoren van pries­ter- en diaken­oplei­dingen ont­vingen hierover recent de in­for­ma­tie.

De verzon­den in­for­ma­tie, ach­ter­gron­den en een handlei­ding, wordt bovendien ge­pu­bli­ceerd op de website van Neder­landse Kerk­pro­vin­cie (www.rkkerk.nl onder Kerk/Kerk­pro­vin­cie) en op de website van de Kon­fe­ren­tie Neder­landse Reli­gi­euzen (www.knr.nl).

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

gepubliceerd: donderdag, 13 juni 2019

Voor vrij­wil­li­gers werk­zaam op ver­schil­lende terreinen, is een Ver­kla­ring Omtrent Gedrag (VOG) nood­za­ke­lijk. Hier vindt u voor welke functie en door wie een VOG dient te wor­den aan­ge­vraagd.

De VOG wordt door de pa­ro­chie zelf aan­ge­vraagd. Het is be­lang­rijk dat er een bestuurslid wordt aangewezen die met deze taak belast is. Het is voor het bisdom be­lang­rijk te weten welk bestuurslid deze taak op zich heeft genomen. Geeft u dit daarom aan ons door!

Er zijn twee soorten VOG’s; een gratis VOG en een betaalde VOG. Doorgaans is de gratis VOG alleen bedoeld voor vrij­wil­li­gers die werken met kwets­ba­re doel­groepen. Let op: communi­ceert u de Gedrags­co­de Pas­to­raat actief met de vrij­wil­li­gers!

Alle vijf parochies van de RK Regio Wervershoof volgen het preventiebeleid inzake seksueel mis­bruik en grens­over­schrij­dend gedrag in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk zoals vermeld op de website www.rkkerk.nl. Dit beleid is via de volgende link te bekijken:
https://www.rkkerk.nl/prak­tische-in­for­ma­tie-voor-bisdom­paro­chie/preventiebeleid